Trygghet och hälsa

Foto: Olof Holdar

På Vendelsömalmsskolan är elevernas trygghet i fokus. För att våra elever ska trivas och uppleva studiero och arbetsglädje arbetar vi med både förebyggande och aktiva åtgärder. Vårt trygghetsteam och elevhälsoteam spelar en viktig roll i detta arbete. Vår värdegrund genomsyrar hela vår verksamhet och utgör grunden för trygghetsarbetet.

Värdegrund

Vår värdegrund vilar på fyra ledord: kunskap, samarbete, glädje och trygghet. Värdegrunden skapas av alla som är en del av skolan och vi strävar efter att tillämpa vår värdegrund i såväl samtal med elever, personal och föräldrar som i praktisk handling.

Trygghetsteam

När en konflikt uppstår tar den vuxen som uppmärksammar, eller får reda på att något skett, tag i situationen direkt. Går det inte att lösa lyfter pedagogen det i arbetslaget för att få stöd och stöttning av kollegorna. Blir situationen trots detta olöst vänder sig pedagogen till skolans Trygghetsteam. Vi har vi ett väl fungerande Trygghetsteam bestående av pedagoger från alla årskurser.

 

Senast uppdaterad: 29 september 2022